عایق کاری اپوکسی کف-دیوار یک رولش ۵۰ متر مربع را پوشش میدهد

طول رول ۱متر عرض رول ۵۰متر مش سایزدر هر اینچ مربع ۵*۶

طول رول ۱۲۰متر عرض رول۱۰۰متر مش سایز در هر اینچ مربع ۵*۶

گرمی چسبدار طول رول۱ متر عرض رول ۱۰۰متر مش سایز در هر اینچ مربع ۵*۶