• عایق کاری اپوکسی یک رولش ۵۰ متر مربع را پوشش میدهد
  • طول رول ۱ متر
  • عرض رول ۵۰متر
  • مش سایزدر هر اینچ مربع ۱۰*۱۰