عایق کاری روی دیوار جهت آبندی – کف- استخر. حوض . بکار میرود.

یک رولش ۹۹ متر مربع را پوشش میدهد

طول رول ۱ متر

عرض رول ۵۰متر

مش سایز در هر اینچ مربع ۵*۵