عایق کاری روی دیوار و کف ،استخر.حوض و غیره جهت زیرکار آبندکننده پلیمری و سیمانی و گچی بکار میرود. یک رولش ۹۹ متر مربع را پوشش میدهد.

طول رول ۱ متر

عرض رول ۵۰ متر

مش سایز در هر اینچ مربع ۲/۵ *۲/۵