زیرکار کاشی،سرامیک،آنتیک کاری استفاده میشود.یک رولش ۹۰ متر مربع را پوشش میدهد.

طول رول ۳۰سانت

عرض رول ۳۰۰متر

مش سایز در هر اینچ مربع ۴*۶