با سه طرح متنوع عرض رول ۱مترطول رول ۲۵ متر

زیرکارنقاشی دیوارهای ساختمانی به کار میرود. یک رولش ۵۰ متر مربع پوشش میدهد