عایق کاری اپوکسی کف و دیوار یک رولش ۵۰ متر مربع پوشش میدهد

۵ سانت – ۹۰متر