عایق روی دیوار کف و دیوار استخر. حوض جهت آبندی قبل از اجرای آبند کننده پلیمری و قیرآماده

طول رول ۶۰ سانت

عرض رول ۱۶۵ متر

مش سایز در هر اینچ مربع ۳*۳

عایق کاری روی دیوار جهت آبندی – کف- استخر. حوض . بکار میرود.

یک رولش ۹۹ متر مربع را پوشش میدهد

طول رول ۱ متر

عرض رول ۵۰متر

مش سایز در هر اینچ مربع ۵*۵

عایق کاری روی دیوار و کف ،استخر.حوض و غیره جهت زیرکار آبندکننده پلیمری و سیمانی و گچی بکار میرود. یک رولش ۹۹ متر مربع را پوشش میدهد.

طول رول ۱ متر

عرض رول ۵۰ متر

مش سایز در هر اینچ مربع ۲/۵ *۲/۵

زیرکار کاشی،سرامیک،آنتیک کاری استفاده میشود.یک رولش ۹۰ متر مربع را پوشش میدهد.

طول رول ۳۰سانت

عرض رول ۳۰۰متر

مش سایز در هر اینچ مربع ۴*۶

عایق کاری اپوکسی کف-دیوار یک رولش ۵۰ متر مربع را پوشش میدهد

طول رول ۱متر عرض رول ۵۰متر مش سایزدر هر اینچ مربع ۵*۶

طول رول ۱۲۰متر عرض رول۱۰۰متر مش سایز در هر اینچ مربع ۵*۶

گرمی چسبدار طول رول۱ متر عرض رول ۱۰۰متر مش سایز در هر اینچ مربع ۵*۶

  • عایق کاری اپوکسی یک رولش ۵۰ متر مربع را پوشش میدهد
  • طول رول ۱ متر
  • عرض رول ۵۰متر
  • مش سایزدر هر اینچ مربع ۱۰*۱۰

عایق کاری اپوکسی کف و دیوار یک رولش ۵۰ متر مربع پوشش میدهد

۵ سانت – ۹۰متر

با سه طرح متنوع عرض رول ۱مترطول رول ۲۵ متر

زیرکارنقاشی دیوارهای ساختمانی به کار میرود. یک رولش ۵۰ متر مربع پوشش میدهد