ملات ترمیم کننده معمولی سفید

تعريف:

ملات آب بندي پايه سيماني يك جزيي اصلاح شده با پليمر است.

موارد مصرف:

آب بندي سازه هاي نگهدارنده آب

آب بندي ديوارهاي بيروني زير زمين در ساختمان هاي جديد

قابل اجرا بر روي سطوح بتني ، ملات سيماني و روي آجر كاري

تعمير و مرمت بتن هايي كه در اثر تماس با نمك هاي يخ زدا آسيب ديده اند

حفاظت از سازه هاي بتني در برابر نمك هاي يخ زدا از جمله: ديواره هاي جدا كننده پلها، تكيه گاه هاي پل ها، تاج قوس در پل هاي قوسي،  ديوارهاي جدا كننده و مخازن آب.

 

فوايد:

غير سمي است

چسبندگي فوق العاده به سطوح سالم

باعث خوردگي ميلگردهاي فولادي نمي شود

مي توان بوسيله اسپري (پاشيدن) آنرا اجرا كرد

با استفاده از مش هاي ويژه مي تواند مسلح شـود

مقاومت عالي در برابر يخ بندان و نمك هاي يخ زدا

روانـي قابل تنظيم براي اجرا به روش دوغاب مالـي

چنانچه بطور صحيح اجرا شود فاقد جمع شدگي و تركهاي ناشي از جمع شدگي در اثر خشك شدن مي باشد

مشخصات فني:

رنگ: سفید

زمان قابل كاركردن: ۳۰ تا۴۵دقيقه (در دماي  ºC25)

مدت زمان نگهداري : ۹  ماه پس از توليد بشرط نگهداري در بسته بندي اوليه و بازنشده

vدر صورت بازكردن كيسه ها بايد مواد موجود در كيسه ها در همان روز استفاده شوند.

بسته بندي: كيسه هاي ۲۰ كيلوگرمي

مشخصات فيزيكي:

وزن مخصوص : ۲/۲ کيلوگرم بر ليتر براي ملات تازه

مقاومتهاي مكانيكي پس از ۳ روز پس از ۲۸ روز
مفاومت فشاري: ۲۵-۲۰ N/mm248-45
مقاومت کششي(خمشي): N/mm26 – ۵ N/mm211-10
مقاومت چسبندگي به بتن: N/mm25/1

(سطح بتن سند بلاست شده باشد)

 

كاربرد:

نسبت اختلاط:

براي اجرا به روش پاشيدن:              ۹الی۱۰ ليتر آب براي هر كيسه ۲۰كيلوگرمي

براي اجرا به روش ماله كشي                ۵/۸الی۵/۹ ليتر آب براي هر كيسه ۱۰ كيلوگرمي

براي اجرا به روش دوغاب مالي:           ۸الی۹ ليتر آب براي هر كيسه ۱۰ كيلوگرمي

محدوديت ها :

v حداقل در دو لايه اجرا شود.

v حداقل دماي اجرا و دماي سطح زمينه ۵ درجه سانتيگراد مي باشد.

v حداقل مصالح مورد نياز براي آب بندي در برابر نفوذ آب تا :

v ارتفاع آب            ۱ متر:    ۵/۱ کيلوگرم بر متر مربع

v ارتفاع آب   بيش از ۱ متر:       ۲ کيلوگرم بر متر مربع

vبراي محافظت در برابر نمكهاي يخ زدا :  ۲ کيلوگرم بر متر مربع

vهرگز بيش از ۴ کيلوگرم بر متر مربع براي هر لايه استفاده نشود.

vملات را تا آنجا كه ممكن است بطور يكنواخت بر روي سطح پخش كنيد.

مقدار مصرف:

مقدارمصرف پودر براي لايه ايي به ضخامت ۱ ميليمتر بر روي سطوح هموار و صاف حدود ۸/۱ کيلوگرم بر متر مربع است.

زيرسازي:

(بتن، ملات، آجركاري): سطح زيرين بايد عاري از ذرات سست، شيره سيمان وچربي بوده و تا آنجاكه ممكن است هموار باشد.

(فولاد، آهن): سطح زيرين بايد عاري از چربي ، گريس ، زنگ زدگي و پوسته شدگي باشد.

نحوه اختلاط:

بسته به نسبت اختلاط مورد نظرآب مورد نياز را در ظرف مخلوط كن بريزيد .در حاليكه عمل هم زدن بطور يكنواخت ادامه مي يابد پودر را به آرامي به مخلوط اضافه كنيد. براي پرهيز از داخل شدن هواي زيادي به داخل ملات عمل اختلاط را بطور مكانيكي و با استفاده از يك هم زن الكتريكي دور پايين (حداكثر ۲۵۰ دور دردقيقه ) به مدت ۳ دقيقه انجام دهيد.براي اختلاط پيشنهاد مي شود كه از مخلوط كن هاي بشكه اي با دو بازوي همزن و يا از مخلوط كن هاي ديگ چرخان استفاده شود.

نحوه اجرا:

سطوح جاذب آب بايد به دقت خيس شوند ( حالت اشباع با سطح خشك ) و در هنگام اجرا اولين لايه تاپ سيل ۳۰۷ مرطوب باشد.

بلافاصله پس از آنكه لايه اول قدري سخت شد لايه دوم اجرا مي شود. قلم موهاي (برسهاي)تخت براي اجرا به روش دوغاب مالي مناسب هستند.براي سطوح افقي از تي هاي لاستيكي يا جاروهاي پلاستيكي استفاده كنيد. تاپ سيل ۳۰۷ بايدتا حد امكان در لايه هاي صاف و تخت اجرا شود.

انباشته شدگي سنگ دانه ها در گوشه ها و كرموشدگي سطح زيرين مي تواند باعث ايجاد ترك شود.چنين نواحي نامناسبي بايد در ابتدا تعمير و همتراز بقيه نقاط سطح زيرين شود.

تميز كردن: ملات تازه را مي توان بوسيله شستن با آب از روي ابزار مخلوط كننده و از روي ابزار كار پاك كرد.ملات خشك شده را تنها مي توان بطور مكانيكي از روي ابزار زدود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: از آنجايي كه اين ماده بر پايه سيمان است لذا حساسيت زا بوده و مي تواند باعث ناراحتي هاي چشمي و پوستي شود بنابراين هنگام كار با اين ماده از دستكش و عينك استفاده كنيد.

مسايل زيست محيطي: پودر ملات باعث آلودگي آب مي شود و بايد تحت قوانين بهداشتي دور ريخته شود پودر ملات را در فاضلاب آب يا خاك نريزيد.

مسموميت: غير سمي

حمل و نقل: بي خطر

ملات ترمیم کننده معمولی طوسی

تعريف:

ملاتترمیم کننده  پايه سيماني يك جزيي اصلاح شده با پليمر است.

موارد مصرف:

قابل اجرا بر روي سطوح بتني ، ملات سيماني و روي آجر كاري

تعمير و مرمت بتن هايي كه در اثر تماس با نمك هاي يخ زدا آسيب ديده اند

حفاظت از سازه هاي بتني در برابر نمك هاي يخ زدا از جمله: ديواره هاي جدا كننده پلها، تكيه گاه هاي پل ها، تاج قوس در پل هاي قوسي،  ديوارهاي جدا كننده و مخازن آب.

 

فوايد:

غير سمي است

چسبندگي فوق العاده به سطوح سالم

باعث خوردگي ميلگردهاي فولادي نمي شود

مي توان بوسيله اسپري (پاشيدن) آنرا اجرا كرد

با استفاده از مش هاي ويژه مي تواند مسلح شـود

مقاومت عالي در برابر يخ بندان و نمك هاي يخ زدا

روانـي قابل تنظيم براي اجرا به روش دوغاب مالـي

چنانچه بطور صحيح اجرا شود فاقد جمع شدگي و تركهاي ناشي از جمع شدگي در اثر خشك شدن مي باشد

مشخصات فني:

رنگ: خاكستري

زمان قابل كاركردن: ۳۰ تا۴۵دقيقه (در دماي  ºC25)

مدت زمان نگهداري : ۹  ماه پس از توليد بشرط نگهداري در بسته بندي اوليه و بازنشده

vدر صورت بازكردن كيسه ها بايد مواد موجود در كيسه ها در همان روز استفاده شوند.

بسته بندي: كيسه هاي ۲۰ كيلوگرمي

مشخصات فيزيكي:

وزن مخصوص : ۲/۲ کيلوگرم بر ليتر براي ملات تازه

مقاومتهاي مكانيكي پس از ۳ روز پس از ۲۸ روز
مفاومت فشاري: ۲۵-۲۰ N/mm248-45
مقاومت کششي(خمشي): N/mm26 – ۵ N/mm211-10
مقاومت چسبندگي به بتن: N/mm25/1

(سطح بتن سند بلاست شده باشد)

 

كاربرد:

نسبت اختلاط:

براي اجرا به روش پاشيدن:              ۹الی۱۰ ليتر آب براي هر كيسه ۲۰كيلوگرمي

براي اجرا به روش ماله كشي                ۵/۸الی۵/۹ ليتر آب براي هر كيسه ۱۰ كيلوگرمي

براي اجرا به روش دوغاب مالي:           ۸الی۹ ليتر آب براي هر كيسه ۱۰ كيلوگرمي

محدوديت ها :

v حداقل در دو لايه اجرا شود.

v حداقل دماي اجرا و دماي سطح زمينه ۵ درجه سانتيگراد مي باشد.

v حداقل مصالح مورد نياز براي آب بندي در برابر نفوذ آب تا :

v ارتفاع آب            ۱ متر:    ۵/۱ کيلوگرم بر متر مربع

v ارتفاع آب   بيش از ۱ متر:       ۲ کيلوگرم بر متر مربع

vبراي محافظت در برابر نمكهاي يخ زدا :  ۲ کيلوگرم بر متر مربع

vهرگز بيش از ۴ کيلوگرم بر متر مربع براي هر لايه استفاده نشود.

vملات را تا آنجا كه ممكن است بطور يكنواخت بر روي سطح پخش كنيد.

مقدار مصرف:

مقدارمصرف پودر براي لايه ايي به ضخامت ۱ ميليمتر بر روي سطوح هموار و صاف حدود ۸/۱ کيلوگرم بر متر مربع است.

زيرسازي:

(بتن، ملات، آجركاري): سطح زيرين بايد عاري از ذرات سست، شيره سيمان وچربي بوده و تا آنجاكه ممكن است هموار باشد.

(فولاد، آهن): سطح زيرين بايد عاري از چربي ، گريس ، زنگ زدگي و پوسته شدگي باشد.

نحوه اختلاط:

بسته به نسبت اختلاط مورد نظرآب مورد نياز را در ظرف مخلوط كن بريزيد .در حاليكه عمل هم زدن بطور يكنواخت ادامه مي يابد پودر را به آرامي به مخلوط اضافه كنيد. براي پرهيز از داخل شدن هواي زيادي به داخل ملات عمل اختلاط را بطور مكانيكي و با استفاده از يك هم زن الكتريكي دور پايين (حداكثر ۲۵۰ دور دردقيقه ) به مدت ۳ دقيقه انجام دهيد.براي اختلاط پيشنهاد مي شود كه از مخلوط كن هاي بشكه اي با دو بازوي همزن و يا از مخلوط كن هاي ديگ چرخان استفاده شود.

نحوه اجرا:

سطوح جاذب آب بايد به دقت خيس شوند ( حالت اشباع با سطح خشك ) و در هنگام اجرا اولين لايه تاپ سيل ۳۰۷ مرطوب باشد.

بلافاصله پس از آنكه لايه اول قدري سخت شد لايه دوم اجرا مي شود. قلم موهاي (برسهاي)تخت براي اجرا به روش دوغاب مالي مناسب هستند.براي سطوح افقي از تي هاي لاستيكي يا جاروهاي پلاستيكي استفاده كنيد. تاپ سيل ۳۰۷ بايدتا حد امكان در لايه هاي صاف و تخت اجرا شود.

انباشته شدگي سنگ دانه ها در گوشه ها و كرموشدگي سطح زيرين مي تواند باعث ايجاد ترك شود.چنين نواحي نامناسبي بايد در ابتدا تعمير و همتراز بقيه نقاط سطح زيرين شود.

تميز كردن: ملات تازه را مي توان بوسيله شستن با آب از روي ابزار مخلوط كننده و از روي ابزار كار پاك كرد.ملات خشك شده را تنها مي توان بطور مكانيكي از روي ابزار زدود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: از آنجايي كه اين ماده بر پايه سيمان است لذا حساسيت زا بوده و مي تواند باعث ناراحتي هاي چشمي و پوستي شود بنابراين هنگام كار با اين ماده از دستكش و عينك استفاده كنيد.

مسايل زيست محيطي: پودر ملات باعث آلودگي آب مي شود و بايد تحت قوانين بهداشتي دور ريخته شود پودر ملات را در فاضلاب آب يا خاك نريزيد.

مسموميت: غير سمي

حمل و نقل: بي خطر

ملات پلیمری مخصوص چسباندن بلوکهای متخلخل و سبک

تعريف:

یک ملات آماده برای چسباندن بلوکهای سبک می باشد که برپایه سیمان اصلاح شده با پلیمرها و مسلح شده با الیاف است.که در ضخامت بسیار کم(بین۳الی۵ میلیمتر) اجرا میشود .

موارد مصرف:

ملات با صرفه اي است که براي اجرای بلوک های سبک همچنین تعمیر آنها مورد استفاده قرار میگیرد.

فوايد:

اختلاط فقط با آب

غلظت قابل تنظيم

مقاومت مكانيكي بالا

چسبندگی عالی به بلوک های سبک

مقاومت در برابر سولفات

غيرسمي و خوردگي ناپذيز

مقاومت عالي در برابر انجماد

————————————————————————-

مشخصات فني:

رنگ: خاكستري

زمان استفاده: ۴۰ – ۵۰ دقيقه

بسته بندي:پاكت هاي ۲۵ كيلوگرمي

نسبت اختلاط: يک ليتر آب براي ۳ تا ۴ کيلوگرم پودر

مدت نگهداري: ۹ ماه پس از توليد در جاي مناسب و در بسته بندي اوليه

شرايط نگهداري : دور از رطوبت نگهداري شوداين ماده در مقابل انجماد مقاوم است.

مشخصات فيزيكي:

وزن مخصوص:                                               پودر تقريباً ۶/۱ کيلوگرم بر ليتر

مقاومت فشاري:                                                              N/mm² ۵۲-۴۵

مقاومت خمشي:                                                                   N/mm²۹-۷

مقاومت چسبندگي به بتن:                                              N/mm²۵/۲ – ۵/۱

مدول الاستيسيته:                                                        تقربياًN/mm²۲۵۵۰

ضريب انبساط حرارتي:                                        تقريباً m/mºK 6- 10 x 12

مقاومت در برابر نفوذ بخار آب:                                                    تقريباً ۲۴۰

مقاومت در برابر نفوذ دي اكسيد كربن:                                        تقريباٌ۱۰۸۰

 

نکات اجرايي: دماي زمان اجرا حداقل ۵ و حداكثر۴۰ درجه سانتيگراد مي باشد.

روش اجرا:

*حداقل و حداکثر اجرا برای هرلایه به ترتیب۱و۵میلیمتر میباشد.

میزان مصرف: برای هرلیتر ملات تازه حدود۵/۱کیلو پودر مورد نیاز است

آماده سازي سطوح:

سطوح بايستي تميز و عاري از چربي، روغن ، شيره سيمان و ذرات سست چسبنده باشد.

طريقه اختلاط:آب معين شده را دريك ظرف مناسب ريخته و در حال همزدن پودر را به آرامي اضافه كنيد .براي همزدن از يك همزن الكتريكي با دور كم مي توان استفاده نمود.

(حداكثر ۲۵۰ دور در دقيقه ) مخلوط را به مدت ۳ دقيقه هم بزنيدو از ورود حبابهاي هوا جلوگيري كنيد.با ريختن پودر در چند مرحله ميتوان رواني و غلظت مطلوب را بدست آورد.

تميزكاري: وسايل كار را بلافاصله پس از خاتمه كار وقتي كه هنوز ملات روي آن تازه ميباشد با آب بشوييد ملات خشك شده بصورت مكانيكي قابل جداشدن مي باشد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست سوزش آور خواهد بودكه بايد بلافاصله با آب و صابون شسته شود.

مسايل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب و خاك نريزيد.

مسموميت: غير سمي است 

حمل و نقل: بي خطر

ملات تعميراتي يك جزيي، متشكل از سيمان، ميكروسليس اكريليك و الياف براي مسلح كردن ملات.

موارد مصرف:

ملات با صرفه اي براي تعميرات بتن بخصوص براي اجرا در سطوح عمودي و سقف ها (Over head) است. اين ماده براي اسپري مرطوب بسيار مناسب مي باشد.

فوايد:

اختلاط فقط با آب

غلظت قابل تنظيم

مقاومت مكانيكي بالا

مناسب اسپري مرطوب

مقاومت در برابر سولفات

غيرسمي و خوردگي ناپذيز

مقاومت عالي در برابر انجماد

همسان و همگن بودن بخصوص در سطوح عمودي و سقف ها

 

مشخصات فني:

رنگ: خاكستري

زمان استفاده: ۴۰ – ۵۰ دقيقه

بسته بندي:پاكت هاي ۲۵ كيلوگرمي

نسبت اختلاط: يک ليتر آب براي ۵/۷ تا ۸ کيلوگرم پودر

مدت نگهداري: ۹ ماه پس از توليد در جاي مناسب و در بسته بندي اوليه

شرايط نگهداري : دور از رطوبت نگهداري شوداين ماده در مقابل انجماد مقاوم است.

مشخصات فيزيكي:

وزن مخصوص:                                           پودر تقريباً ۸۵۰/۱ کيلوگرم بر ليتر

مقاومت فشاري:                                                              N/mm² ۵۲-۴۵

مقاومت خمشي:                                                                   N/mm²۹-۷

مقاومت چسبندگي به بتن:                                              N/mm²۵/۲ – ۵/۱

مدول الاستيسيته:                                                        تقربياًN/mm²۲۵۵۰

ضريب انبساط حرارتي:                                        تقريباً m/mºK 6- 10 x 12

مقاومت در برابر نفوذ بخار آب:                                                    تقريباً ۲۵۰

مقاومت در برابر نفوذ دي اكسيد كربن:                                        تقريباً ۱۱۸۰

 

 

نکات اجرايي: دماي زمان اجرا حداقل ۵ و حداكثر۳۰ درجه سانتيگراد مي باشد.

ضخامت اجرا:

حداقل ضخامت اجراي سیکاريپر تاپ S-25 بازاي هر لايه:     ۱ ميليمتر

حداکثر ضخامت اجراي سیکاريپر تاپ S-25  بازاي هر لايه:   ۵ ميليمتر

حداقل ضخامت اجراي ريپر سیکا تاپ S-12  بازاي هر لايه:   ۴ ميليمتر

حدااکثر ضخامت اجراي سیکا ريپر تاپ S-12  بازاي هر لايه: ۳۰  ميليمتر

حداقل ضخامت اجراي سیکا ريپر تاپ S-14 بازاي هر لايه: ۱۵ ميليمتر

حدااکثر ضخامت اجراي سیکا ريپر تاپ S-14  بازاي هر لايه: ۵۰ ميليمتر

ميزان مصرف:

براي هر ليتر ملات تاره۹۵/۱ ~ ۸۵/۱ كيلوگرم پودر موردنياز است. مقدار مصرف بستگي به سطح بتن و طريقه اجرا دارد. براي يك سطح يك مترمربعي به ضخامت ۱۰ ميليمتر در حدود۵/۱۹~۵/۱۸ كيلوگرم پودر موردنياز است.

آماده سازي سطوح:

سطوح بايستي تميز و عاري از چربي، روغن ، شيره سيمان و ذرات سست چسبنده باشد.

طريقه اختلاط:آب معين شده را دريك ظرف مناسب ريخته و در حال همزدن پودر را به آرامي اضافه كنيد .براي همزدن از يك همزن الكتريكي با دور كم مي توان استفاده نمود.

(حداكثر ۲۵۰ دور در دقيقه ) مخلوط را به مدت ۳ دقيقه هم بزنيدو از ورود حبابهاي هوا جلوگيري كنيد.با ريختن پودر در چند مرحله ميتوان رواني و غلظت مطلوب را بدست آورد.

نحوي اجرا: ملات را با كاردك اجرا كنيد بعنوان لايه چسبنده ميتوان از ريپير تاپ  استقاده نمود. فقط دقت شود ملات را تا زماني كه لايه چسبنده مرطوب است بايد اجرا كرد براي اجراي لايه‌هاي بيشتر از ۳ سانتيمتر بايد ملات را درچندين لايه اجرا كردبه محض اينكه ملات شروع به گيرش نمود سطح رويه را با ماله چوبي و يا وسايل مشابه صاف كنيد اين ملات با انقباض كمتر كيور ميشود براي جلوگيري از خشك شدن غيريكنواخت و زود هنگام ملات در صورت وجود نور خورشيد و باد سطح فوقاني را مرطوب نگهداريد. براي بعمل آوردن ملات استفاده از روشهاي معمول كيورينگ پيشنهاد ميشود. براي داشتن سطح بسيار خوب مي توان از سیکا ريپر تاپ S-20استفاده كرد.

تميزكاري: وسايل كار را بلافاصله پس از خاتمه كار وقتي كه هنوز ملات روي آن تازه ميباشد با آب بشوييد ملات خشك شده بصورت مكانيكي قابل جداشدن مي باشد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست سوزش آور خواهد بودكه بايد بلافاصله با آب و صابون شسته شود.

مسايل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب و خاك نريزيد.

مسموميت: غير سمي است 

حمل و نقل: بي خطر