افزودني فوق روان کننده ديرگير

تعريف:

اين ماده افزودني فوق روان کننده بسيار موثر با خاصيت ديرگيري است که براي توليد بتن روان در هواي گرم بکار مي رود ودر عين حال با کاهش قابل ملاحظه در مقدار آب مصرفي بر مقاومت اوليه و نهايي بتن مي‌افزايد.

موارد مصرف:

هرجا که بتن با کيفيت بالا مدنظر باشد وشرايط بتن ريزي وهوا نامساعد باشد، بکار مي رود

فوايد:

بعنوان فوق روان کننده:

بهبود قابل ملاحظه کارايي بتن بدون نياز به مصرف آب اضافي يا افزايش خطر جداشدگي دانه هاي ريز و درشت و بدون تاثير منفي بر مقاومتهاي نهايي.

بعنوان کاهنده آب :

مناسب بتن ريزي درهواي گرم

هواي اضافي در بتن ايجاد نمي کند

جمع شدگي زيانباري به همراه ندارد

باعث بهبود و افزايش کيفيت نماي سطحي مي شود .

کاهش مقدار آب تا ميزان۲۵% و افزايش قابل ملاحظه مقاومت اوليه و مقاومت هاي نهايي

 

مشخصات فني:

رنگ: قهوه اي تيره

مقدار PH :1 ±  ۵/۶

نوع: پليمر ديسپرس شده

بسته بندي: بشکه هاي ۲۳۰ کيلوگرمي

وزن مخصوص:۰۲/۰  + ۲۰/۱ کيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري: بايد دورازانجماد و تابش مستقيم آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

 

 

كاربرد:

ميزان مصرف:

۷/۰ تا ۴/۱ درصد وزن سيمان مصرفي ، البته مقدار دقيق مصرف به نوع تاثير مورد نياز كيفيت سيمان و سنـگدانه‌ها ، نسبت آب به سيمان و دماي محيط بستگي دارد .بنابراين تهيه مخلوط هاي آزمايشي توصيه مي شود.اين ماده با كليه انواع سيمان پرتلند از جمله سيمان ضد سولفات(S.R.C)سازگارمي‌باشد.

طريقه اختلاط:

اين ماده را مي توان بطور جـداگانه به بتـن مخلوط شده يا بطور مستقيم به آب اختلاط پيش ازافزودن آب به سنگدانه اضافه کرد.درصورت اضافه کردن آن به بتن آماده لازم است که مخلوط کردن به مدت حداقل يک دقيقه بازاي هرمترمکعب ادامه يابد.

نکته مهم:

vمصرف بيش از اندازه، زمان گيرش اوليه بتـن را به تأخير مي اندازد. طي اين مدت براي جلوگيري از خشک شدن زودهنگام بتن لازم است آن را خيس نگهداشت.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: درصورت تماس با پوست با آب وصابون بشوئيد. در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب و يا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل: بي خطر