فوق روان كننده با خاصيت زودسخت كنندگي

تعريف:

اين ماده يك فوق روان كننده زودگير براي بتن و ملات است. اين افزودني ، ‌مقاومت اوليه را افزايش مي دهد ، بدون آنكه بر روي مقاومت نهايي اثر منفي بگذارد.

موارد مصرف:

در موارديكه مقاومت اوليه بالا پس از ۸ الي ۲۴ ساعت مورد نظر باشد، در كارخانه هاي بتن آماده و براي استفاده با دماي بين ۵ تا ۲۰ درجه سانتيگراد قابل استفاده است.

استفاده از اين ماده امكان ماله كشي و پرداخت سطح بتن را در دماهاي پايين فراهم مي‌آورد، بدون آنكه از پيوستگي و چسبندگي بتن کاسته شود.

بدين ترتيب اين محصول براي استفاده در بتن دالها و سيستم سقفها بويژه در زمستان كه بتن در معرض هوا قرار دارد ،‌ بسيار مناسب است.

فوايد:

موجب پراكندگي بهتر سيمان در بتن مي شود، كه در نتيجه بدون كاهش پيوستگي و چسبندگي ، حالت خميري بهتري به بتن مي دهد.

 البته بسته به مقدار مصرف ، نسبت آب به سيمان را مي توان تا ۱۰% كاهش داد و بواسطه آن مقاومت هاي اوليه را تا حدود ۵۰%  نسبت به بتن حاوي ساير فوق روان كننده افزايش داد.

اين ماده بدون كلرايد است و هيچ محدوديتي براي استفاده در بتن مسلح و بتن پيش تنيده ندارد. با اين وجود ، نبايد آنرا بهمراه افزودني هاي منبسط شونده و افزودني هاي جبران كننده جمع شدگي بكار برد.

چنانچه مقاومت هاي اوليه بالاتري مورد نياز باشد ، مي توان از افزودني زود سخت كننده رپيد در بتن استفاده كرد.

مشخصات فني :

مقدار PH: 1 ± ۵/۵

شكل ظاهري: مايع مايل به زرد و شفاف

بسته بندي: بشكه هاي ۲۲۰ كيلوگرمي

وزن مخصوص: ۰/۰۲ ± ۱/۰۴ كيلوگرم بر ليتر

نوع: تركيبي از مواد ديسپرس شده مصنوعي و مواد تركيب كننده

مدت نگهداري:۱۸ماه پس از توليد ، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

شرايط نگهداري: بايد دور از تابش مستقيم  نور آفتاب و همچنين انجماد نگهداري شود.

كاربرد:

ميزان مصرف: ميـزان مصرف پيشنهادي براي دستيابي به بتن خميري وبا مقاومت اوليه بالا بين ۰/۶ تا ۱/۸ درصد وزن  سيمان مصرفي است .

طريقه اختلاط: اين افزودني را مي توان به آب اختلاط افـزود و يا همزمان با افزودن آب اختلاط به داخـل ميکسر ريخت . همچنين مي توان اين افزودني را در محل بتن ريزي به داخل تراك ميكسـر اضافه كرد. در اين حالت پس از افـزودن آن به داخل تراك ميكسر لازم است كه عمل مخلوط كردن به مدت حداقل يك دقيقه به ازاي هرمتر مكعب افزايش يابد. پيش از تخليه بتن بايد يكنواختي و همگني آن بطور چشمي كنترل شود.

بتن ريزي: با استفـاده از اين ماده مي تـوان بتن با كيفيت بالا توليـد كرد. بتن تازه ، بويژه در دماهاي پايين بايد به نحو مناسبي عمل‌آوري شود.

 v طبـق استاندارد  SIA 162_ 1989، دماي بتن تازه در حين بتن ريزي نبايـد كمتر از ۵ درجه سانتيگراد باشد. چناچه احتمال يخ زدگي وجود داشته باشد بايد تمهيداتي مناسب براي محافظت بتن بكار برده شود تا زماني كه بتن به مقاومت كافي در برابر يخبندان  10  نيوتن بر ميليمتر مربع  دست يابد.

v اين ماده را نمي توان با افزودني هاي منبسط شونده تركيب كرد.

نكات مهم:

چنانچه اين افزودني براي توليد و ريختن بتن روان مورد استفاده قرار مي گيرد ، نكات اجراي مناسب را درنظر بگيريد.

فوق روان کننده HE200 يخ زده را پس از آنكه به آرامي در دماي اتاق باز شد و به دقت نيز مخلوط شد ميتوان مورد استفاده قرارداد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني درصورت تماس با پوست با آب وصابون بشوييد در صورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي باآب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي:   مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

مسمويت: غيرسمي است

حمل و نقل بي خطر

افزودني فوق روان کننده ديرگير

تعريف:

اين ماده افزودني فوق روان کننده بسيار موثر با خاصيت ديرگيري است که براي توليد بتن روان در هواي گرم بکار مي رود ودر عين حال با کاهش قابل ملاحظه در مقدار آب مصرفي بر مقاومت اوليه و نهايي بتن مي‌افزايد.

موارد مصرف:

هرجا که بتن با کيفيت بالا مدنظر باشد وشرايط بتن ريزي وهوا نامساعد باشد، بکار مي رود

فوايد:

بعنوان فوق روان کننده:

بهبود قابل ملاحظه کارايي بتن بدون نياز به مصرف آب اضافي يا افزايش خطر جداشدگي دانه هاي ريز و درشت و بدون تاثير منفي بر مقاومتهاي نهايي.

بعنوان کاهنده آب :

مناسب بتن ريزي درهواي گرم

هواي اضافي در بتن ايجاد نمي کند

جمع شدگي زيانباري به همراه ندارد

باعث بهبود و افزايش کيفيت نماي سطحي مي شود .

کاهش مقدار آب تا ميزان۲۵% و افزايش قابل ملاحظه مقاومت اوليه و مقاومت هاي نهايي

 

مشخصات فني:

رنگ: قهوه اي تيره

مقدار PH :1 ±  ۵/۶

نوع: پليمر ديسپرس شده

بسته بندي: بشکه هاي ۲۳۰ کيلوگرمي

وزن مخصوص:۰۲/۰  + ۲۰/۱ کيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري: بايد دورازانجماد و تابش مستقيم آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

 

 

كاربرد:

ميزان مصرف:

۷/۰ تا ۴/۱ درصد وزن سيمان مصرفي ، البته مقدار دقيق مصرف به نوع تاثير مورد نياز كيفيت سيمان و سنـگدانه‌ها ، نسبت آب به سيمان و دماي محيط بستگي دارد .بنابراين تهيه مخلوط هاي آزمايشي توصيه مي شود.اين ماده با كليه انواع سيمان پرتلند از جمله سيمان ضد سولفات(S.R.C)سازگارمي‌باشد.

طريقه اختلاط:

اين ماده را مي توان بطور جـداگانه به بتـن مخلوط شده يا بطور مستقيم به آب اختلاط پيش ازافزودن آب به سنگدانه اضافه کرد.درصورت اضافه کردن آن به بتن آماده لازم است که مخلوط کردن به مدت حداقل يک دقيقه بازاي هرمترمکعب ادامه يابد.

نکته مهم:

vمصرف بيش از اندازه، زمان گيرش اوليه بتـن را به تأخير مي اندازد. طي اين مدت براي جلوگيري از خشک شدن زودهنگام بتن لازم است آن را خيس نگهداشت.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: درصورت تماس با پوست با آب وصابون بشوئيد. در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب و يا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل: بي خطر

افزودني فوق روان کننده بتن با خاصيت ديرگيري

تعريف:

اين ماده فوق روان کننده بسيار موثري است که براي توليد بتن روان در هواي گرم بکار مي‌رود.

موارد مصرف:

مناسب توليد بتن در شرايط آب و  هوايي نامساعد و گرم ، در سراسر ايران.

فوايد:

بعنوان فوق روان کننده:

بدون تاثير منفي بر مقاومتهاي نهايي

بهبود قابل ملاحظه کارآيي بتن بدون نياز به مصرف آب اضافي

بهبود کارايي بدون افزايش خطر جداشدگي دانه هاي ريز و درشت

بعنوان کاهنده آب:

افزايش آب بندي بتن

مناسب بتن ريزي در هواي گرم

هواي اضافي در بتن ايجاد نمي کند

جمع شدگي زيانباري به همراه ندارد

کاهش قابل ملاحظه مقدار آب و افزايش مقاومت اوليه و نهائي

 

مشخصات فني:

رنگ: قهوه اي

نوع: پليمر ديسپرس شده

مقدار PH  : ۱ ±۰۰/ ۷

بسته بندي: بشکه هاي ۲۲۰کيلوگرمي

وزن مخصوص:  ۰۲/۰ ± ۰۶/۱ کيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري: بايد دور ازانجماد و دور از تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد ، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

 

 

کاربرد:

ميزان مصرف:

۸/۰ تا ۳/۲ درصد وزن سيمان مصرفي براي تعيين مقدار دقيق مصرف توصيه مي شودكه مخلوطهاي آزمايشي ساخته و آزمايش شوند.اين ماده با انواع سيمان پرتلند از جمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار مي باشد.

طريقه اختلاط:

اين ماده را مي توان بطور جداگانه به بتن مخلوط شده يا بطور مستقيم به آب اختلاط، پيش از افزودن آب به سنگدانه ، اضافه کرد. در صـورت اضـافه کردن آن به بتـن آماده ، لازم است که مخلوط کردن به مدت حـداقـل يک دقيقه به ازاي هر مترمكعب ادامه يابد.

v مصرف بيش از اندازه گيرش اوليه بتن را به تاخير مي اندازد، لذا مي بايست پس از باز کردن قالبها تا سخت شدن بتن فرآيند عمل آوري ادامه داشته باشد.

دستورات ايمني:

پيش بيني‌هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد. در صورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم  بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب يا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.   

حمل و نقل: بي خطر

افزودني فوق روان كننده و كاهنده ممتاز آب بتن

تعريف:

اين ماده افزودني فوق روان كننده مايع بسيار موثري است كه براي توليد بتن روان يا بعنوان يك ماده كاهنده آب بسيارقوي براي ايجاد مقاومت هاي اوليه و نهايي بالا مورد استفاده قرار مي گيرد .

موارد مصرف:

بعنوان فوق روان كننده براي توليد بتن روان

سطوح نقش دار

مقاطع باريك و پر آرماتور

دالها ، پي ها ، ديوارها ،‌ ستونها و پايه هاي پل

بعنوان كاهنده آب براي توليد بتن بامقاومت اوليه بالا

بتن پيش تنيده

قطعات پيش ساخته بتني

پل ها و سازه هاي طره اي

انواع اعضاي بتني كه نياز به بارگذاري فوري دارند و قالبها بايد سريع بازگرداند.

 

فوايد:

كاهش مقدار آب تا ميزان۲۰ درصد

زمان گيرش عـادي بدون اثر ديرگيـري

كاهش قابل ملاحظه خطر جداشدگي سنگدانه ها

اين ماده  بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه نمي زند

سهولت بتن ريزي در مقاطع باريك با شبكه فشرده آرماتور بندي

بهبود قابل ملاحظه كارايي بتن و در نهايت سهولت در بتن ريزي و ويبره كمتر

افزايش مقاومت۸ ساعته تا حدود۱۰۰ درصدو افزايش مقاومت۲۸روزه بتن تاحدود۴۵ درصد

 

 

مشخصات فني:

رنگ: قهوه اي تيره

نوع: نفتالين فرمآلدئيد سولفونات

مقدار PH : 1± ۸

بسته بندي: بشکه هاي ۲۳۰ کيلوگرمي

وزن مخصوص: ۰۲/۰ ± ۲۰/۱ كيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري: بايد دور از انجماد و دور از تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

كاربرد:

ميزان مصرف:

۷/۰ تا ۵/۱ در صد وزن سيمان مصرفي بسته به كارآيي و مقاومت مورد نظر. اين ماده باانواع سيمان پرتلنداز جمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار مي باشد.

جهت بدست آوردن ميزان مصرف بهينه ساخت مخلوط هاي آزمايشگاهي توصيه مي گردد.

طريقه اختلاط:

اين ماده را مي توان به آب اختلاط پيش از افزودن آب به سنگدانه ها يا بطور مستقيم به بتن تازه افزود (اثر روان كنندگي در اين حالت مشهود تراست) براي بتن آماده، فوق روان كننده و كاهنده آب بتن پيش از تخليه به بتن افزوده مي شود و لازم است كه عمل اختلاط پس از افزودن آن بمدت حداقل ۳ دقيقه ادامه يابد.

دستورات ايمني:

پيش بيني ايمني: درصورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد در صورت  تماس  با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

مسمويت : غير رسمي است.

حمل و نقل : بي خطر

افزودني فوق‌روان‌کننده

تعريف:

اين ماده افزودني فوق روان کننده وكاهنده آب بسيارمؤثري است که براي توليدبتن مرغوب بكارمي‌رود.

موارد مصرف:

بعنوان کاهنده آب بسيار قوي

بتن پيش تنيده

پلها و سازه هاي طره اي

توليد قطعات پيش ساخته که بازکردن هر چه سريعتر قالبها و زمان بارگذاري ضرورت دارد

بعنوان روان کننده براي توليد بتن روان

دال ها ، پي ها ، تيرها ، ديوارها و ستونها

اعضا بتني باريک با شبکه آرماتور بندي فشرده

 

فوايد:

تاثيري در گيرش عادي بتن ندارد.

زيبايي سطح نهايي بتن را افزايش مي دهد.

بدون کلرايد است و به آرماتور صدمه اي نمي زند.

براي بتن ريزي در دما هاي بالا بسيار مناسب است.

مقاومت اوليه و نهايي بتن را بطور قابل ملاحظه اي افزايش مي دهد.

بدون نياز به آب اضافي کارايي بتن را به ميزان قابل توجهي بهبود مي بخشد.

 

مشخصات فني:

رنگ:قهوه اي

نوع:ديسپر سيون پليمري

مقدار PH : 1 ± ۰۰/۷

بسته بندي:بشکه هاي ۲۳۰ کيلوگرمي

وزن مخصوص: ۰۲/۰ ± ۱۲/۱ کيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري: بايد دور از انجماد و دور از تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

 

 

کاربرد:

ميزان مصرف:

۶/ ۰تا ۵/۱ درصـد وزن سيمان مصرفي. براي تعيين مقدار دقيق مصرف تهيه مخلوط هاي آزمايشي توصيه مي شود.

اين ماده با انواع سيمان پرتلند از جمله سيمان ضد سولفات  (S.R.C) سازگار مي باشد.

طريقه اختلاط:

اين ماده را مي توان پيش از افزودن آب به مخلوط ، اضافه کرد ويا آنرا بطور جداگانه به بتن مخلوط شده ( درمحل ساخت بتن يا در محل بتن ريزي و به داخل تراک ميکسر ) اضافه کرد .

هنگامي که به بتن آماده اضافه شود بايد عمل اختلاط حداقل يک دقيقه به ازاي هر متر مکعب بتن افزايش يابد.

v مصرف بيش از اندازه گيرش اوليه بتن را به تاخير مي اندازد، لذا مي بايست پس از باز کردن قالبها تا سخت شدن بتن فرآيند عمل آوري ادامه داشته باشد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد.  در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب  گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

فوق روان كننده و كاهنده ممتازآب بتن

تعريف:

اين ماده افزودني فوق روان كننده و كاهنده آب بسيار موثري است كه براي توليد بتن مرغوب بكار    مي رود و ضمن بالا بردن نرخ سخت شدن بتن، مقاومت اوليه و نهايي را نيز افزايش مي دهد.

موارد مصرف:

به عنوان كاهنده آب:

بتن پيش تنيده

پل ها و سازه هاي طره اي

توليد قطعات پيش ساخته كه بازكردن هرچه سريعترقالبها و زمان بارگذاري ضرورت دارد.

بعنوان فوق روان كننده:

تيرها ، دالها و پي ها ، ديوارها و ستونها

اعضاي بتني باريك با شبكه آرماتور بندي فشرده

———————————————————————————————–

فوايد:

تاثيري در گيرش بتن ندارد.

آب بندي را افزايش مي دهد.

زيبايي نماي سطحي بتن را افزايش مي دهد.

بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه اي نمي زند.

براي بتن ريزي در دما هاي بالا بسيارمناسب است.

ميزان جمع شدگي و خزش بتن را كاهش مي دهد.

پس از گيرش بتن بر سرعت سخت شدن آن مي افزايد.

کاهش مقدار ۲۵ درصد از آب اختلاط و افزايش قابل ملاحظه مقاومت اوليه و نهايي

بدون نياز به مصرف آب اضافي كارايي بتن را به ميزان قابل توجهي بهبود مي بخشد.

مشخصات فني:

رنگ: قهوه اي

نوع: ديسپرسيون پليمري

مقدار PH : 1 ± ۰۰/۷

بسته بندي: بشكه هاي ۲۳۰ كيلوگرمي و گالن هاي ۲۰ كيلو گرمي

وزن مخصوص: ۰۲/۰ ± ۲۰/۱ كيلوگرم بر ليتر

نگهداري: بايد دور از انجماد و دور از تابش مستقيم آفتاب نگهداري شود..

مدت نگهداري:۱۸ماه پس ازتوليد،به شرط نگهداري مناسب دربسته بندي اوليه وباز نشده.

كاربرد:

ميزان مصرف:

۶/۰ تا ۵/۱ در صد وزن سيمان مصرفي . براي تعيين مقدار دقيق مصرف توصيه مي شود كه مخلوط‌هاي آزمايشي ساخته و آزمايش شوند. در حالت خاص از مقادير بالاتر مي توان تحت نظر كارشناسان شركت استفاده نمود.

اين ماده با انواع سيمان پرتلند از جمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار مي باشد.

طريقه اختلاط:

اين ماده را مي توان به آب اختلاط ،‌پيش از افزودن آب به مخلوط افزود و يا آنرا بطور جداگانه به بتن مخلوط شده (درمحل ساخت يا در محل بتن ريزي و به داخل تراك ميكسر ) اضافه كرد .

نكته مهم:

v مصرف بيش از اندازه گيرش اوليه بتن را به تاخير مي اندازد، لذا مي بايست پس از باز کردن قالبها تا سخت شدن بتن فرآيند عمل آوري ادامه داشته باشد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: درصورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد. در صورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.   

حمل و نقل: بي خطر