افزودني روان كننده و كاهنده آب با خاصيت ديرگيري

تعريف:

اين ماده يك مايع روان كننده و كاهنده ممتاز آب با خاصيت ديرگيري مي باشد که مطابق با ASTM C ۴۹۴-۸۱ Type D و استاندارد۲۹۳۰ ايران نوع “د” است.

موارد مصرف:

بتن پمپ شونده

بتن با مقاومت مكانيكي بالا

بتن ريزي پيوسته در سطوح بزرگ

توليد بتن آماده بخصوص در دماهاي بالا

 

فوايد:

تسريع سخت شدن پس از گيرش اوليه

بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه نمي زند

بهبود پرداخت سطوح بتني ، كاهش جمع شدگي و خزش بتن

كنترل افت اسلامپ در زمان طولاني و افزايش زمان گيرش در هواي گرم

بهبود كارايي ، بدون افزايش مقدار آب ، ضمن افزايش مقاومت اوليه و نهايي بتن

 

مشخصات فني:

رنگ: قهوه اي تيره

مقدار PH  : ۱ ±۰۰/ ۷

نوع: نمك هاي پلي هيدروكسي كربن

بسته بندي: بشكه هاي ۲۲۰ كيلو گرمـي

وزن مخصوص:۲/۰ ± ۱۷/۱ كيـلوگرم برليـتر

شرايط نگهداري: دور از تابش مستقيم نور آفتاب و همچنين انجماد نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

كاربرد:

ميزان مصرف: ۲/۰ درصـد وزن سيمان مصرفي در شرايط معمولي، اين مقدار مصرف زمان گيرش را تا۱۰۰ درصد افزايـش مـيدهد.براي غلبه بركاستيهاي مـوجود دركيفيت سيمان، سنگدانه ،‌شرايط دشوار بتن ريزي و دماهاي بالا ميتوان مقدار مصرف را تا ۵/۰ درصد افزايش داد.براي تعيين مقداردقيق مصـرف توصيـه ميشـود كه مخلوطهاي آزمايشي ساخته شوند. اين ماده با انواع سيمان پرتلند ازجمله سيمان ضدسولفات (S.R.C) سازگار است.

طريقه اختلاط :اين ماده را بايـد مستقيماً به آب بتن قبـل از اضـافه شدن به مصالح افزوده گردد . در هنگام مصرف بيش از اندازه سبب ايجاد هواي زايد در بتن نمي شود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد. در صورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي:  مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل: بي خطر