افزودني روان كننده و كاهنده آب با خاصيت ديرگيري

تعريف:

اين ماده يك مايع روان كننده و كاهنده ممتاز آب با خاصيت ديرگيري مي باشد که مطابق با ASTM C ۴۹۴-۸۱ Type D و استاندارد۲۹۳۰ ايران نوع “د” است.

موارد مصرف:

بتن پمپ شونده

بتن با مقاومت مكانيكي بالا

بتن ريزي پيوسته در سطوح بزرگ

توليد بتن آماده بخصوص در دماهاي بالا

 

فوايد:

تسريع سخت شدن پس از گيرش اوليه

بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه نمي زند

بهبود پرداخت سطوح بتني ، كاهش جمع شدگي و خزش بتن

كنترل افت اسلامپ در زمان طولاني و افزايش زمان گيرش در هواي گرم

بهبود كارايي ، بدون افزايش مقدار آب ، ضمن افزايش مقاومت اوليه و نهايي بتن

 

مشخصات فني:

رنگ: قهوه اي تيره

مقدار PH  : ۱ ±۰۰/ ۷

نوع: نمك هاي پلي هيدروكسي كربن

بسته بندي: بشكه هاي ۲۲۰ كيلو گرمـي

وزن مخصوص:۲/۰ ± ۱۷/۱ كيـلوگرم برليـتر

شرايط نگهداري: دور از تابش مستقيم نور آفتاب و همچنين انجماد نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

كاربرد:

ميزان مصرف: ۲/۰ درصـد وزن سيمان مصرفي در شرايط معمولي، اين مقدار مصرف زمان گيرش را تا۱۰۰ درصد افزايـش مـيدهد.براي غلبه بركاستيهاي مـوجود دركيفيت سيمان، سنگدانه ،‌شرايط دشوار بتن ريزي و دماهاي بالا ميتوان مقدار مصرف را تا ۵/۰ درصد افزايش داد.براي تعيين مقداردقيق مصـرف توصيـه ميشـود كه مخلوطهاي آزمايشي ساخته شوند. اين ماده با انواع سيمان پرتلند ازجمله سيمان ضدسولفات (S.R.C) سازگار است.

طريقه اختلاط :اين ماده را بايـد مستقيماً به آب بتن قبـل از اضـافه شدن به مصالح افزوده گردد . در هنگام مصرف بيش از اندازه سبب ايجاد هواي زايد در بتن نمي شود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد. در صورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي:  مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل: بي خطر

افزودني روان كننده و دير گيركننده بتن

تعريف:

اين ماده يك مايع ديرگيركننده بتن همراه با خاصيت روان كنندگي است که مطابق با ASTM C ۴۹۴-۸۱ Type D  و استاندارد ۲۹۳۰ ايران نوع ( د ) است.

موارد مصرف:

بتن آماده و بتن پيش تنيده

دماهاي بالا و مسافتهاي طولاني حمل

 

فوايد:

كاهش جمع شدگي و خزش بتن

افزايش زمان گيرش در دماهاي بالا

كنترل افت اسلامپ در زمان طولاني

بهبود كارايي بتن بدون افزايش مقدار آب

بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه اي نمي زند.

 

مشخصات فني:

رنگ: قهوه اي

مقدارPH:1 ±۰۰/۷

بسته بندي: بشكه هاي ۲۳۰ كيلوگرمي

وزن مخصوص: ۰۲/۰ ± ۱۰/۱ كيلوگرم برليتر

نوع : ليگنوسولفونات اصلاح شده + مواد آلي خاص

شرايط نگهداري: بايد دور از تابش مستقيم نور آفتاب و انجماد نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد ، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده.

كاربرد:

ميزان مصرف:

۲/۰ تا ۵/۰ درصـد وزن سيمان مصرفي مي باشد. البته مقدار دقيق مصرف به نوع تاثير موردنظر ، كيفيت سيمان و مصالح، دانه بندي و نسبت آب به سيمان و دماي محيط دارد ، براي تعيين مقدار دقيق مصرف توصيه مي‌شود كه مخلوطهاي آزمايشي تهيه شود.اين ماده با انواع سيمان پرتلند از جمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار است.

طريقه اختلاط:

اين ماده بايد مستقيماً به آب بتن قبل از اضافـه شدن به مصالح افزوده گردد.

vدرهنگام مصرف بيش ازاندازه سبب ايجاد هواي اضافي در بتن نمي شود.

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد . در صورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل: بي خطر

افزودني روان كننده و ديرگير كننده بتن

تعريف:

اين ماده افزودني روان كننده و ديرگيركننده بسيار موثري است كه براي تهيه بتن مرغوب در شرايط دشوار آب و هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد و مطابق با ASTM C 494 Type A&D  است.

موارد مصرف:

فواصل طولاني حمل بتن

بتن ريزي در شرايط دشوار

بالا بودن دماي محيط و بتن

——————————————————————————————

فوايد:

افزايش زمان گيرش بتن در هواي گرم

كاهش مقدار آب بدون لطمه به كارآيي بتن

كنترل اسلامپ در هنگام بالا بودن دماي بتن

بدون كلرايد است و به آرماتور صدمه نمي زند.

تسريع روند سخت شدن بتن پس از گيرش و افزايش مقاومت اوليه و نهايي

كاهش جمع شدگي و خزش بتن و در نهايت افزايش كيفيت نماي سطحي بتن

 

مشخصات فني:

رنگ:قهوه اي

نوع:ليگنو سولفانيت اصلاح شده

مقدار PH : 1 ± ۵/۶

بسته بندي: بشكه هاي ۲۲۰ كيلوگرمي

وزن مخصوص: ۰۲/۰ ± ۱۱/۱ كيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري: بايد دور از انجماد و دور از تابش آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

كاربرد:

ميزان مصرف: ۳/۰ تا ۵/۰ درصـد وزن سيمـان مصرفـي بـراي دستيـابي به مقـدار دقيـق مصرف توصيه مي شود كه مخلوط هاي آزمايشـي ساختـه شود. اين ماده با انـواع سيمـان پرتلند از جمله سيمان ضـد سولفـات (S.R.C) سـازگار وقابل اختلاط است.

طريقه اختلاط:اين ماده به آب مصرفي قبل از افزودن آن به مخلوط خشك اضافه ميشود.

v مصرف بيش از اندازه ، زمان گيرش اوليه را به تاخير مي اندازد و طي اين مدت براي جلوگيري از خشك شدن زود هنـگام بتـن، لازم است آنـرا خيـس نگهداشت.در صورت مصرف بيش از اندازه ممكن است مقداري هواي اضافي نيز در بتن وارد  شود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني: درصورت تماس با پوست با آب و صابون بشوييد .در صورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را  در آب و يا خاك نريزيد.

مسمويت: غير سمي است

حمل و نقل: بي خطر

افزودني روان کننده و کاهنده آب

تعريف:

اين ماده روان کننده با صرفه و چند منظوره با زمان گيرش عادي مي باشد که مطابق با استاندارد ASTM C 494 Type A و ۲۹۳۰ ايران نوع ( الف ) مي باشد.

موارد مصرف:

شرايط بتن ريزي مشکل باشد

بتن سازه اي با کيفيت بالا مورد نياز باشد

اجراي بتن ريزي با کيفيت بالا مورد نياز باشد

کيفيت بالاي سطوح بتني نما داراي اهميت باشد

 

فوايد:

سطح نهايي بتن را بهبود مي بخشد

بدون کلرايد است و به آرماتورها صدمه نمي زند.

باعث افزايش مقاومت در کارايي يکسان مي شود

ميزان خزش و جمع شدگي بتن را کاهش مي دهد

کارايي بتن تازه راافزايش داده وباعث کاهش قابل ملاحظه اي درميزان آب مصرفي مي‌‌‌‌‌شود.

 

مشخصات فني:

رنگ:قهوه اي

مقدار PH : 1 ± ۵/۶

نوع:ليگنوسولفونات اصلاح شده

بسته بندي: بشکه هاي ۲۲۰ کيلو گرمي

وزن مخصوص:۰۲/۰ ± ۱۰/۱ کيلوگرم بر ليتر

شرايط نگهداري:بايد دور از انجماد و همچنين دوراز تابش شديد آفتاب نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

کاربرد:

ميزان مصرف: ۳/۰ تا ۸/۰ درصد وزن سيمان مصرفي . براي دستيابي به مقدار مصرف دقيق و مورد نياز توصيه مي شودكـه مخلوطهاي آزمايشـي ساخته شود.اين ماده با انواع سيمان پرتلند ازجمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار است.

طريقه اختلاط: بايد مستقيماً به آب بتن قبل از اضافه شدن به مصالح افزوده گردد.

v مصرف بيش از اندازه اين ماده زمان گيرش اوليه بتن را به تاخير مي اندازد. همچنين موجب ورود هواي زايد به بتن مي گردد.

دستورات ايمني:

پيش بينيهاي ايمني: درصورت تماس با پوست باآب و صابون بشوئيد در صورت تماس با چشم ويا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد.

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب ويا خاک نريزيد.

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل:  بي خطر

روان کننده وکاهنده آب ، مناسب بتن ريزيهاي حجيم

تعريف:

اين ماده روان کننده وکاهنده‌آب، مناسب بتن‌‌ريزيهاي ‌حجيم و با محدوده وسيعي از مقادير مصـرف است و مطابق باASTM C 494 Type A  و استاندارد۲۹۳۰ ايران نوع(الف) است.

موارد مصرف:

سطوح نمايان بتن مهم باشد

شرايط بتن ريزي مشکل باشد

کيفيت شن و ماسه پايين باشد

عملکرد و کارآيي عالي مورد نظر باشد

خاصيت روان کنندگي آن بويژه در موارد بسياري سودمند است .

 

فوايد:

بر زمان گيرش تاثيري ندارد

کاهش جمع شدگي و خزش

بهبود ظاهري سطوح بتن هاي نمايان

بدون کلرايد است و به آرماتورها صدمه نمي زند.

کاهش آب بدون کاستن از کارايي بتن و افزايش مقاومت اوليه و نهايي

 

مشخصات فني :

رنگ: قهوه اي

نوع : ليگنو سولفانيت اصلاح شده

مقدار PH  : ۱ ±  ۰۰/ ۷

بسته بندي: بشکه هاي ۲۳۰ کيلو گرمي

وزن مخصوص: ۰۲/۰ ± ۲۰/۱ کيلو گرم بر ليتر

شرايط نگهداري: بايد دور از تابش مستقيم نور آفتاب و انجماد نگهداري شود.

مدت نگهداري: ۱۸ ماه پس از توليد، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

کاربرد:

ميزان مصرف: ۲/۰ تا ۵/۰درصـد وزن سيمـان مصرفي‌.البته در مواقـع عادي۲/۰ درصد و در مواقعي که به عملکرد بهتـر نيـاز باشـد تا ۵/۰ استفاده مي شود. اين ماده با انواع سيمان پرتلند ازجمله سيمان ضد سولفات (S.R.C) سازگار مي باشد. مصـرف بيش از اندازه موجب به تأخيـرافتـادن زمان گيـرش اوليه بتن مي شود. طي اين مدت براي جلوگيري از خشك شـدن زود هنگام بتن لازم است آن را خيس نگهداشت.

طريقه اختلاط: اين ماده را مي توان باآب مصرفي مخلوط و سپس به مصالح افزود.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي  ايمني: در صورت تماس با پوست با آب وصابون بشوييد ، در صورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه نماييد .

مسائل زيست محيطي: مقادير اضافي را در آب يا خاک نريزيد .

مسمويت: غير سمي است.

حمل و نقل: بي خطر