سوپر فوق روان کننده با خاصيت زود سخت کنندگی.

تعريف:

اين ماده يك سوپر فوق روان کننده  زودگير براي بتن و ملات است. اين افزودني ، ‌مقاومت اوليه را افزايش مي دهد ، بدون آنكه بر روي مقاومت نهايي اثر منفي بگذارد.

موارد مصرف:

در موارديكه مقاومت اوليه بالا پس از ۸ الي ۲۴ ساعت مورد نظر باشد، در كارخانه هاي بتن آماده و براي استفاده با دماي بين ۵ تا ۲۰ درجه سانتيگراد قابل استفاده است.

استفاده از اين ماده امكان ماله كشي و پرداخت سطح بتن را در دماهاي پايين فراهم مي‌آورد، بدون آنكه از پيوستگي و چسبندگي بتن کاسته شود.

بدين ترتيب اين محصول براي استفاده در بتن دالها و سيستم سقفها بويژه در زمستان كه بتن در معرض هوا قرار دارد ،‌ بسيار مناسب است.

فوايد:

موجب پراكندگي بهتر سيمان در بتن مي شود، كه در نتيجه بدون كاهش پيوستگي و چسبندگي ، حالت خميري بهتري به بتن مي دهد.

البته بسته به مقدار مصرف ، نسبت آب به سيمان را مي توان تا ۱۰% كاهش داد و بواسطه آن مقاومت هاي اوليه را تا حدود ۵۰%  نسبت به بتن حاوي ساير فوق روان كننده افزايش داد.

اين ماده بدون كلرايد است و هيچ محدوديتي براي استفاده در بتن مسلح و بتن پيش تنيده ندارد. با اين وجود ، نبايد آنرا بهمراه افزودني هاي منبسط شونده و افزودني هاي جبران كننده جمع شدگي بكار برد.

چنانچه مقاومت هاي اوليه بالاتري مورد نياز باشد ، مي توان از افزودني زود سخت كننده رپيد در بتن استفاده كرد.

مشخصات فني :

PH: 5+-1

شكل ظاهري: مايع مايل به زرد شیری

بسته بندي: بشكه هاي ۲۲۰ كيلوگرمي

وزن مخصوص: ۰/۰۲ ± ۱/۰۷ كيلوگرم بر ليتر

نوع: تركيبي از مواد ديسپرس شده مصنوعي و مواد تركيب كننده

مدت نگهداري:۱۸ماه پس از توليد ، به شرط نگهداري در بسته بندي اوليه و باز نشده

شرايط نگهداري: بايد دور از تابش مستقيم  نور آفتاب و همچنين انجماد نگهداري شود.

 

 

كاربرد:

ميزان مصرف: ميـزان مصرف پيشنهادي براي دستيابي به بتن خميري وبا مقاومت اوليه بالا بين ۰/۴ تا۱/۵ درصد وزن  سيمان مصرفي است .

طريقه اختلاط: اين افزودني را مي توان به آب اختلاط افـزود و يا همزمان با افزودن آب اختلاط به داخـل ميکسر ريخت . همچنين مي توان اين افزودني را در محل بتن ريزي به داخل تراك ميكسـر اضافه كرد. در اين حالت پس از افـزودن آن به داخل تراك ميكسر لازم است كه عمل مخلوط كردن به مدت حداقل يك دقيقه به ازاي هرمتر مكعب افزايش يابد. پيش از تخليه بتن بايد يكنواختي و همگني آن بطور چشمي كنترل شود.

بتن ريزي: با استفـاده از اين ماده مي تـوان بتن با كيفيت بالا توليـد كرد. بتن تازه ، بويژه در دماهاي پايين بايد به نحو مناسبي عمل‌آوري شود.

v طبـق استاندارد  SIA 162_ 1989، دماي بتن تازه در حين بتن ريزي نبايـد كمتر از ۵ درجه سانتيگراد باشد. چناچه احتمال يخ زدگي وجود داشته باشد بايد تمهيداتي مناسب براي محافظت بتن بكار برده شود تا زماني كه بتن به مقاومت كافي در برابر يخبندان  ۱۰  نيوتن بر ميليمتر مربع  دست يابد.

v اين ماده را نمي توان با افزودني هاي منبسط شونده تركيب كرد.

نكات مهم:

چنانچه اين افزودني براي توليد و ريختن بتن روان مورد استفاده قرار مي گيرد ، نكات اجراي مناسب را درنظر بگيريد.

سیکامنت۲۰HE يخ زده را پس از آنكه به آرامي در دماي اتاق باز شد و به دقت نيز مخلوط شد ميتوان مورد استفاده قرارداد.

دستورات ايمني:

پيش بيني هاي ايمني درصورت تماس با پوست با آب وصابون بشوييد در صورت تماس با چشم و يا با مخاطهاي تنفسي باآب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشك مراجعه كنيد.

مسائل زيست محيطي:   مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

مسمويت: غيرسمي است

حمل